Acord Prelucrare Date Personale

Informare/declaratie consimtamant pentru cumpararea produselor / serviciilor in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

ASPECTE IMPORTANTE

TEMPO CONSULT SRL este o persoana juridica româna, care are ca obiect principal de activitate comertul de echipamente , accesorii si piese moto si biciclete.

TEMPO CONSULT SRL are sediul social în Brasov, Str. 13 Decembrie 31, Cod postal 500199, Jud. Brasov , telefon 0748.149.477  este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Brasov, sub nr. J08/2304/ 2004, având cod fiscal RO16814846, reprezentata legal de dna. Claudia Pop  – Administrator

TEMPO CONSULT SRL respecta confidentialitatea tuturor clientilor sai si va trata/prelucra datele personale cu mare atenaie, în conditii tehnice ai organizatorice de securitate adecvata.

TEMPO CONSULT SRL prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, în functie de optiunea exprimata prin prezentul document.

TEMPO CONSULT SRL nu va prelucra datele dumneavoastra personale decât în masura în care acest demers este necesar în vederea îndeplinirii scopului mai jos menaionat.

Ce date cu caracter personal prelucreaza TEMPO CONSULT SRL:

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, blocarea, arhivarea, stergerea sau distrugerea datelor.

În contextul promovarii, intermedierii, ofertarii si comercializarii produselor si serviciilor ce fac obiectul de activitate al magazinului de catre TEMPO CONSULT SRL, si al mentinerii/dezvoltarii raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastra, va putem solicita anumite date cu caracter personal: nume, adresa e-mail, telefon, adresa fizica, alte detalii din documentele de identitate.

În acest sens, TEMPO CONSULT SRL poate prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele ai prenumele, CNP, adresa, telefon, e-mail.

Cine sunt persoanele vizate

Persoanele vizate, ale caror date pot fi prelucrate de catre TEMPO CONSULT SRL, exclusiv în scopul mai jos mentionat sunteti dumneavoastra, în calitate de beneficiari/clienti ai produselor comercializate de noi  din cadrul companiilor sau institutiilor/autoritatilor publice.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar în urmatorul scop:

  • intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea produselor ce fac parte din portofoliul nostru
  • Reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente si produse, desfasurare campanii promotionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile TEMPO CONSULT SRL, inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener TEMPO CONSULT SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice;

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promotional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastra (adresa de e-mail, nr. telefon) se va efectua de TEMPO CONSULT SRL, in scop de marketing,doar cu consimtamântul dvs. expres, neechivoc, liber, informat si anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite prin lege si specificate în prezentul document. 
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite în scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai TEMPO CONSULT SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.
Dumneavoastra va puteti exercita optiunea în privinta unei asemenea prelucrari prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Indiferent de situatie, în cazul în care veti dori la un moment dat, încetarea prelucrarii de catre TEMPO CONSULT SRL a datelor dumneavoastra cu caracter personal, puteti solicita oricând încetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra.
Totodata, va puteti dezabona oricând, folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”, daca veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea TEMPO CONSULT SRL.

TEMPO CONSULT SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia tur-operatorilor, unitatilor de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice si/sau juridice implicate în prestarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau calatorii de afaceri rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor TEMPO CONSULT SRL de afaceri, în cazul în care fara partajarea datelor, dumneavoastra nu ati putea beneficia de toate aceste servicii mentionate mai sus) fara consimtamântul dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

Destinatarii datelor înseamna orice persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism careia (caruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fara a se limita la: tur-operatori, unitati de cazare, transportatori, alte persoane fizice si/sau juridice implicate în prestarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, a altor servicii turistice, desfasurarea evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri, autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri întemeiate si expres formulate), etc.
Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre TEMPO CONSULT SRL si nu vor fi furnizate catre alti terti în afara celor menaionati în prezentul document.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizarii scopului mentionat, TEMPO CONSULT SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfaaurare a activitatilor TEMPO CONSULT SRL, pana în momentul în care dumneavoastra sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., va exercita dreptul de opozitie/ de stergere (cu excepaia situatiei în care TEMPO CONSULT SRL prelucreaza datele în baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/împuternicit nu va exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre TEMPO CONSULT SRL pe durata de timp prevazuta în procedurile interne TEMPO CONSULT SRL si/sau vor fi distruse.

Care sunt drepturile dumneavoastra

În relatia cu TEMPO CONSULT SRL, dumneavoastra beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Iata pe scurt care sunt drepturile pe care le aveai:

Dreptul de a fi informat înseamna ca aveai dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate si motivul prelucrarii.
Dreptul de acces înseamna ca aveai dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, în caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveai dreptul de a va opune prelucrarii în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, utilizând, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa în materialele de marketing.
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
Dreptul la satergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamna ca aveai dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea; în cazul în care TEMPO CONSULT SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanaa; în cazul în care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa. Prevederile mentionate nu se aplica în cazul în care decizia:

  1. este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata si un operator de date;
  1. este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate;
  2. are la baza consimtamântul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, în mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, TEMPO CONSULT SRL poate:

  • - fie sa perceapa o taxa rezonabila, tinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii, sau pentru luarea masurilor solicitate;
  • - fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Specialistului în protectia datelor cu caracter personal din cadrul TEMPO CONSULT SRL cu o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa de e-mail: sau la urmatoarea adresa de corespondenta: TEMPO CONSULT SRL, Brasov, Str. 13 Decembrie 31, Cod postal 500199

Prin completarea si semnarea prezentului document, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat/a corect, complet, precis, ati luat la cunoatinta, întelegeti pe deplin si sunteti de acord cu:

- faptul ca prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificata în legislatia în vigoare si în prezentul document va fi efectuata în scopul rezervarii, intermedierii, ofertarii si/sau comercializarii serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, desfasurarii evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri; reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente si manifestari culturale/sportive sau de alta natura, desfasurare campanii promotionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile TEMPO CONSULT SRL, inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener TEMPO CONSULT SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice, în baza consimtamântului manifestat de dumneavoastra, în mod expres, neechivoc, liber si informat;

- faptul ca TEMPO CONSULT SRL nu va prelucra datele dumneavoastra personale decât în masura în care acest demers este necesar scopului mentionat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Prin completarea si semnarea prezentului document, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat/a corect, complet, precis, ati luat la cunostinta si întelegeti pe deplin drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

 

Moto 24
Pentru a imbunatati experienta de vizitare a site-ului si a crea reclame relevante pentru vizitatorii nostri, acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe acest site, va exprimati acordul asupra utilizarii cookie-urilor. Aflati mai multe, inclusiv despre blocarea cookie-urilor Citeste mai mult