Acord Prelucrare Date Personale

Informare/declaratie consimtamant pentru cumpararea produselor / serviciilor in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

ASPECTE IMPORTANTE

TEMPO CONSULT SRL este o persoan? juridic? român?, care are ca obiect principal de activitate comertul de echipamente , accesorii si piese moto si biciclete.

TEMPO CONSULT SRL are sediul social în Brasov, Str. 13 Decembrie 31, Cod postal 500199, Jud. Brasov , telefon 0748.149.477  este înregistrat? la Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng? Tribunalul Brasov, sub nr. J08/2304/ 2004, având cod fiscal RO16814846, reprezentat? legal de dna. Claudia Pop  – Administrator

TEMPO CONSULT SRL respect? confiden?ialitatea tuturor clien?ilor s?i ?i va trata/prelucra datele personale cu mare aten?ie, în condi?ii tehnice ?i organizatorice de securitate adecvat?.

TEMPO CONSULT SRL prelucreaz? datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastr?, în func?ie de op?iunea exprimat? prin prezentul document.

TEMPO CONSULT SRL nu va prelucra datele dumneavoastr? personale decât în m?sura în care acest demers este necesar în vederea îndeplinirii scopului mai jos men?ionat.

Ce date cu caracter personal prelucreaz? TEMPO CONSULT SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezint? orice opera?iune sau set de opera?iuni, care se efectueaz? asupra datelor dumneavoastr? cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozi?ie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric?ionarea, blocarea, arhivarea, ?tergerea sau distrugerea datelor.

În contextul promov?rii, intermedierii, ofert?rii ?i comercializ?rii produselor si serviciilor ce fac obiectul de activitate al magazinului de c?tre TEMPO CONSULT SRL, ?i al men?inerii/dezvolt?rii raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastr?, v? putem solicita anumite date cu caracter personal: nume, adresa email, telefon, adresa fizica, alte detalii din documentele de identitate.

În acest sens, TEMPO CONSULT SRL poate prelucra, printre altele, urm?toarele date cu caracter personal: numele ?i prenumele, CNP, adresa, telefon, e-mail.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate, ale c?ror date pot fi prelucrate de c?tre TEMPO CONSULT SRL, exclusiv în scopul mai jos men?ionat sunte?i dumneavoastr?, în calitate de beneficiari/clienti ai produselor comercializate de noi  din cadrul companiilor sau institu?iilor/autorit??ilor publice.

Care sunt scopurile colect?rii datelor cu caracter personal ?

Utiliz?m datele dumneavoastr? cu caracter personal doar în urm?torul scop:

  • intermedierea, ofertarea ?i/sau comercializarea produselor ce fac parte din portofoliul nostru
  • Reclam?, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente ?i produse, desf??urare campanii promo?ionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunic?ri comerciale pentru serviciile TEMPO CONSULT SRL, inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener TEMPO CONSULT SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunica?ii electronice;

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promo?ional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastr? (adresa de e-mail, nr. telefon) se va efectua de TEMPO CONSULT SRL, in scop de marketing,doar cu consim??mântul dvs. expres, neechivoc, liber, informat ?i anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite prin lege ?i specificate în prezentul document. 
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastr? vor putea fi folosite în scop promo?ional (marketing) ?i pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai TEMPO CONSULT SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastr?.
Dumneavoastr? v? pute?i exercita op?iunea în privin?a unei asemenea prelucr?ri prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Indiferent de situa?ie, în cazul în care ve?i dori la un moment dat, încetarea prelucr?rii de c?tre TEMPO CONSULT SRL a datelor dumneavoastr? cu caracter personal, pute?i solicita oricând încetarea oric?rei prelucr?ri de date din partea noastr?.
Totodat?, v? pute?i dezabona oricând, folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”, dac? ve?i dori s? nu mai primi?i newslettere sau materiale informative din partea TEMPO CONSULT SRL.

TEMPO CONSULT SRL va considera toate informa?iile colectate de la dumneavoastr? ca fiind confiden?iale ?i nu le va partaja cu ter?i (cu excep?ia tur-operatorilor, unit??ilor de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice ?i/sau juridice implicate în prestarea serviciilor ?i/sau pachetelor de servicii de c?l?torie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau c?l?torii de afaceri rezervate sau achizi?ionate de dumneavoastr?, respectiv partenerilor TEMPO CONSULT SRL de afaceri, în cazul în care f?r? partajarea datelor, dumneavoastr? nu a?i putea beneficia de toate aceste servicii men?ionate mai sus) f?r? consim??mântul dumneavoastr? expres ?i anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastr? cu caracter personal?

Destinatarii datelor înseamn? orice persoana fizic? sau juridic?, autoritatea public?, agen?ie sau alt organism c?reia (c?ruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar f?r? a se limita la: tur-operatori, unit??i de cazare, transportatori, alte persoane fizice ?i/sau juridice implicate în prestarea serviciilor ?i/sau pachetelor de servicii de c?l?torie, a altor servicii turistice, desf??urarea evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau c?l?toriilor de afaceri, autorit??i publice centrale ?i locale, autorit??i judec?tore?ti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale ?i/sau ca urmare a unor cereri întemeiate ?i expres formulate), etc.
Confiden?ialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de c?tre TEMPO CONSULT SRL ?i nu vor fi furnizate c?tre al?i ter?i în afara celor men?iona?i în prezentul document.

Durata prelucr?rii datelor cu caracter personal

În vederea realiz?rii scopului men?ionat, TEMPO CONSULT SRL va prelucra datele dumneavoastr? cu caracter personal pe toat? perioada de desf??urare a activit??ilor TEMPO CONSULT SRL, pana în momentul în care dumneavoastr? sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., va exercita dreptul de opozi?ie/ de ?tergere (cu excep?ia situa?iei în care TEMPO CONSULT SRL prelucreaz? datele în baza unei obliga?ii legale sau justific? un interes legitim). Ulterior încheierii opera?iunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dac? dumneavoastr? sau reprezentantul legal/împuternicit nu va exercita dreptul de opozi?ie/de ?tergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de c?tre TEMPO CONSULT SRL pe durata de timp prev?zut? în procedurile interne TEMPO CONSULT SRL ?i/sau vor fi distruse.

Care sunt drepturile dumneavoastr??

În rela?ia cu TEMPO CONSULT SRL, dumneavoastr? beneficia?i conform prevederilor legale aplicabile de urm?toarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ?tergere a datelor, dreptul la restric?ionarea prelucr?rii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozi?ie ?i procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Iat? pe scurt care sunt drepturile pe care le ave?i:

Dreptul de a fi informat înseamn? c? ave?i dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate ?i motivul prelucr?rii.
Dreptul de acces înseamn? ca ave?i dreptul de a ob?ine o confirmare din partea noastr? c? prelucr?m sau nu datele cu caracter personal care v? privesc ?i, în caz afirmativ, acces la datele respective ?i la informa?ii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
Dreptul la portabilitatea datelor se refer? la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent ?i care poate fi citit automat ?i la dreptul ca aceste date s? fie transmise direct altui operator, dac? acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozi?ie vizeaz? dreptul de a v? opune prelucr?rii datelor personale atunci când prelucrarea este necesar? pentru îndeplinirea unei sarcini care serve?te unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ave?i dreptul de a va opune prelucr?rii în orice moment, în mod gratuit ?i f?r? nicio justificare, utilizând, dac? este cazul, func?ia de dezabonare inclus? în materialele de marketing.
Dreptul la rectificare se refer? la corectarea, f?r? întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicat? fiec?rui destinatar la care au fost transmise datele, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te imposibil sau presupune eforturi dispropor?ionate.
Dreptul la ?tergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamn? c? ave?i dreptul de a solicita s? v? ?tergem datele cu caracter personal, f?r? întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplic? unul dintre urm?toarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; v? retrage?i consim??mântul ?i nu exist? niciun alt temei juridic pentru prelucrare; v? opune?i prelucr?rii ?i nu exist? motive legitime care s? prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie ?terse pentru respectarea unei obliga?ii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în leg?tura cu oferirea de servicii ale societ??ii informa?ionale.
Dreptul la restric?ionarea prelucr?rii poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegal?, iar persoana se opune ?tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restric?ionarea; în cazul în care TEMPO CONSULT SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucr?rii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept în instan??; în cazul în care persoana s-a opus prelucr?rii pentru intervalul de timp în care se verific? dac? drepturile legitime ale operatorului prevaleaz? asupra celor ale persoanei respective.
Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizat? are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automat?, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizat? sau o afecteaz? în mod similar într-o m?sura semnificativ?. Prevederile men?ionate nu se aplic? în cazul în care decizia:

  1. este necesar? pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata ?i un operator de date;
  1. este autorizat? prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplic? operatorului ?i care prevede, de asemenea, masuri corespunz?toare pentru protejarea drepturilor, libert??ilor ?i intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  2. are la baza consim??mântul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care, dumneavoastr?, direct sau prin reprezentant, v? exercita?i drepturile men?ionate mai sus, în mod v?dit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, TEMPO CONSULT SRL poate:

  • - fie s? perceap? o tax? rezonabil?, ?inând cont de costurile administrative pentru furnizarea informa?iilor sau a comunic?rii, sau pentru luarea masurilor solicitate;
  • - fie s? refuze s? dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastr? v? este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorit??i de supraveghere ?i de a introduce o cale de atac judiciar?.

Cum va pute?i exercita drepturile dumneavoastr??

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastr? v? pute?i adresa Specialistului în protec?ia datelor cu caracter personal din cadrul TEMPO CONSULT SRL cu o cerere scrisa, datat? ?i semnat?, la adresa de e-mail:  sau la urm?toarea adres? de coresponden??: TEMPO CONSULT SRL, Brasov, Str. 13 Decembrie 31, Cod postal 500199

Prin completarea ?i semnarea prezentului document, dumneavoastr? confirma?i c? a?i citit, a?i fost informat/? corect, complet, precis, a?i luat la cuno?tin?a, în?elege?i pe deplin ?i sunte?i de acord cu:

- faptul c? prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificat? în legisla?ia în vigoare ?i în prezentul document va fi efectuat? în scopul rezerv?rii, intermedierii, ofert?rii ?i/sau comercializ?rii serviciilor ?i/sau pachetelor de servicii de c?l?torie, altor servicii turistice, desf??ur?rii evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau c?l?toriilor de afaceri; reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente ?i manifest?ri culturale/sportive sau de alt? natur?, desf??urare campanii promo?ionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunic?ri comerciale pentru serviciile TEMPO CONSULT SRL, inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener TEMPO CONSULT SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunica?ii electronice, în baza consim??mântului manifestat de dumneavoastr?, în mod expres, neechivoc, liber ?i informat;

- faptul c? TEMPO CONSULT SRL nu va prelucra datele dumneavoastr? personale decât în m?sura în care acest demers este necesar scopului men?ionat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate ?i confiden?ialitate a datelor.

Prin completarea ?i semnarea prezentului document, dumneavoastr? confirma?i c? a?i citit, a?i fost informat/? corect, complet, precis, a?i luat la cuno?tin?a ?i în?elege?i pe deplin drepturile de care beneficia?i, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ?tergere a datelor, dreptul la restric?ionarea prelucr?rii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozi?ie ?i procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

 

Moto 24
Pentru a imbunatati experienta de vizitare a site-ului si a crea reclame relevante pentru vizitatorii nostri, acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe acest site, va exprimati acordul asupra utilizarii cookie-urilor. Aflati mai multe, inclusiv despre blocarea cookie-urilor Citeste mai mult Sunt de Acord